ПРОИЗВОДИТЕЛИКАТЕГОРИИ

Начало

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. 
В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-долу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на Тулс Рент БГ ЕООД  , включително целия текст, дизайна и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях. СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да е части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на Тулс Рент БГ ЕООД   или на собственика на марката.

 

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които WWW.TOOLSRENTBG.COM предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.toolsrentbg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля излезте и не използвайте този уеб сайт. Тулс Рент БГ ЕООД  си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I.Общиусловия
• “www.toolsrentbg.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на Тулс Рент БГ ЕООД  . 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на продукти online от Тулс Рент БГ ЕООД  . 
• Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com”има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. 
• При липса на складова наличност от заявената стока Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolstentbg.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес. 
• Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока. 
• Тулс Рент БГ ЕООД   не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.toolsrentbg.com”. 
• Тулс Рент БГ ЕООД   не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Всички обявени цени са в евро с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните
1. Тулс Рент БГ ЕООД   се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните продукти или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
• да достави в срок от 4 работни дни; При разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица/за всички вносни стоки/.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи име, фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката;

• клиента носи пълна отговорност при предоставяне на трети лица на потребителското си име и парола, с които сте се регистрирали в сайта TOOLSRENTBG.COM, както и за всички действия, извършвани с тях;
• да плати разходите за транспорт на стоката, ако поръчката е на стойност под 300 лв. ; 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Тулс Рент БГ ЕООД   за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Тулс Рент БГ ЕООД   се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
III. Лични данни
• Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Тулс Рент БГ ЕООД   може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• “ Тулс Рент БГ ЕООД   чрез www.toolsrentbg.com”  има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Тулс Рент БГ ЕООД   чрез www.toolsrentbg.com” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията
•  Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Тулс Рент БГ ЕООД   чрез “www.toolsrentbg.com”.

VI. Гаранционни условия:
1. Фирма Тулс Рент БГ ЕООД   дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника; 
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; 
• гаранционен срок на закупената стока; 
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Тулс Рент БГ ЕООД   не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествеи и неоргинални консумативни материали.

VIII .Връщане на стоки

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 7 (седем) дни от датата на получаването им в случай, че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация и документация, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Според т.1 на (ЗЗППТ) "потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят". В този смисъл, право за връщане на стоки имат само потребители. Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя. В случай, че желаете да върнете закупени от www.toolsrentbg.com стоки моля, свържете се за допълнителна информация чрес телефоните на електронния магазин.

IХ. Допълнителни условия:
1. Тулс Рент БГ ЕООД  не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

2. Условията за ползване на електронния магазин са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези Условия въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите Условия или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.


Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

ПАЗАРСКА КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.

paypal-

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk